Rijkstypekeur

AANVRAAG RIJKSTYPEKEUR

Om een Rijkstypekeur te krijgen op een blusapparaat zal er een aanvraag ingediend moeten worden bij Kiwa NCP.
Indien de bescheiden bij de aanvraag niet compleet zijn en/of niet voldoen aan bovengenoemde eisen, wordt de aanvrager hiervan op de hoogte gebracht. Zodra alle bescheiden compleet zijn en voldoen aan bovenvermelde eisen, wordt het rijkstypekeurnummer toegekend en wordt de bevestiging verzonden aan de aanvrager.

De behandeling van de aanvraag bestaat uit zowel controle op aanwezigheid als op bruikbaarheid van bescheiden bij de aanvraag.
Onderstaande bescheiden moeten bij de aanvraag zijn gevoegd en moeten voldoen aan vermelde eisen:

  • Aanvraagformulier
  • Keuringsrapport volgens EN-3 digitaal
  • Bewijs van inschrijving van de Kamer van Koophandel
  • CE Certificaat gaspatroon (Mits van toepassing)
  • Blusstof certificaat
  • Ontwerpetiket

Onderstaand zal puntsgewijs aangegeven worden wat de aandachtspunten zijn:

Aanvraagformulier

Hierin geeft de aanvrager opdracht tot het behandelen van de aanvraag voor rijkstypekeur van een draagbaar blusapparaat. De typeaanduiding zoals deze door de aanvrager wordt gebruikt, wordt overgenomen.

Keuringsrapport volgens EN-3 (digitaal)

Op het voorblad van het keuringsrapport staat de opdrachtgever van de keuring (=rapporteigenaar). Indien de aanvrager van het Rijkstypekeur niet de rapporteigenaar is, moet bij de aanvraag een verklaring zijn gevoegd op origineel briefpapier van de rapporteigenaar waarin deze verklaart dat van het keuringsrapport gebruik mag worden gemaakt ten behoeve van de aanvraag. Papieren keuringsrapporten dienen in tweevoud te worden aangeleverd waarvan 1 exemplaar origineel dient te zijn. Na behandeling wordt het origineel aan de aanvragen retour gezonden.

In EN 3.7:2004 +A1:2007 is een duidelijk overzicht opgenomen welke keuringen of verificaties verricht moeten worden voor een specifiek type apparaat.
Indien oudere keuringsrapporten, rapporten gebaseerd op PrEN-3 of verschillende aanvullende keuringsrapporten bij de aanvraag worden ingediend, moet een recente brief van het keuringsinstituut zijn bijgevoegd waarin de conformiteit met de EN-3.7:2004 +A1:2007 wordt bevestigd.
In geval van aanvullende rapporten moeten de rapportnummers overeenkomen.

Extra aandacht verdienen de bij de keuring betrokken en de bij het rapport gevoegde, (overzichts- en detail-) tekeningen, met name de tekeningnummers, data van revisie en waarmerken aangebracht door het keuringsinstituut.
Overzichtstekeningen: Het moet duidelijk zijn hoe het toestel is opgebouwd en of een gaspatroon is gebruikt. Bij de overzichtstekening moet een opsomming zijn gevoegd van alle detailtekeningen met bijbehorende tekeningnummers.

Digitale informatievoorziening

Het is toegestaan de gevraagde informatie (rapporten, tekeningen, etc.) in digitale vorm aan te leveren. Dit kan per digitale transfer, mail (< 10 Mb per bericht) maar ook op CD-rom of USB-stick. Ingescande rapporten worden niet geaccepteerd als digitaal rapport.

Bewijs van inschrijving van de Kamer van Koophandel

Niet ouder dan drie maanden (ten opzichte van de datum van aanvraag). Voor buitenlandse bedrijven is een vergelijkbaar document vereist.

CE Certificaat gaspatroon

Is alleen van toepassing indien een gaspatroon is gebruikt. In Nederland is voor CO2-patronen tussen 120 en 500 ml een CE Certificaat verplicht. Controle zal plaatsvinden op de geldigheid dit CE Certificaat.

Blusstof certificaat

Is een op origineel briefpapier van de blusstoffabrikant gestelde verklaring van de chemische samenstelling, analyse of IR-scan. Tot op ca. 5% nauwkeurig moet de receptuur bekend zijn. Blusstof informatie met betrekking tot korrelgrootteverdeling is niet noodzakelijk.

Ontwerpetiket

Zie Aanvraag Typekeur - etiket.